Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową
Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie

 

Podstawy prawne
Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego
Wszczęcie przewodu doktorskiego
Egzaminy doktorskie
Złożenie rozprawy doktorskiej
Obrona rozprawy doktorskiej
Wydanie dyplomu
Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego

 


Podstawy prawne

Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego

 1. Podanie kandydata do dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego. Podanie powinno zawierać:
 1. Przewody doktorskie mogą być przeprowadzane wspólnie, na podstawie porozumienia, przez rady jednostek organizacyjnych szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym także zagranicznych, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Kopromotora można powołać wyłącznie w przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej.
 1. Oryginał lub poświadczoną przez jednostkę organizacyjną uczelni kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego.

Jeśli kandydat do stopnia doktora uzyskał „Diamentowy Grant” załącza oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”.

 1. Życiorys naukowy kandydata (z nr PESEL, adresem e-mail i telefonem kontaktowym).
 1. Wykaz dorobku naukowego z pełną bibliografią oraz kserokopie publikacji ważnych dla wszczęcia przewodu doktorskiego.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki) lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego (Art.11. pkt.2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zmianami).

 1. Opinia sporządzona przez osobę zaproponowaną na promotora.

Dodatkowo, proponowany promotor rozprawy doktorskiej wskazuje dyscyplinę podstawową odpowiadającą tematowi rozprawy doktorskiej, wybrane przez doktoranta dyscyplinę dodatkową i język. Przedstawia również propozycję składu Komisji Egzaminacyjnej - przewodniczącego Komisji, dwóch egzaminatorów z dyscypliny podstawowej, egzaminatora z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminatora z języka. W skład Komisji wchodzą również promotor i kopromotor oraz promotor pomocniczy (bez prawa głosu).

 1. Jeżeli kandydat ubiegający się o wszczęcie przewodu doktorskiego jest spoza IB PAN, wymagane jest oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu przez jednostkę, w której osoba występująca o wszczęcie przewodu jest zatrudniona lub bezpośrednio przez tą osobę.
 1. Jeżeli kandydat uprzednio ubiegał  się o  nadanie stopnia naukowego doktora, informacja o przebiegu i wynikach postępowania przewodu doktorskiego.
 1. Kandydat do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego może również przedstawić:

Komplet dokumentów koniecznych do wszczęcia przewodu doktorskiego należy dostarczyć do sekretarza Komisji do Spraw Przewodów Doktorskich przy Radzie Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w terminie co najmniej 20 dni przed terminem planowanego posiedzenia Komisji.

Sekretarz Komisji do Spraw Przewodów Doktorskich przy Radzie Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN: dr Renata Stachowicz-Rybka, pok.208 (tel. +48 12 42 41 705).

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Egzaminy doktorskie

Doktorant przystępuje do egzaminów z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i z języka obcego przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Komisje Doktorską. O terminach egzaminów należy odpowiednio wcześnie powiadomić Sekretarz Komisji Doktorskiej w celu przygotowania  protokołów egzaminacyjnych.

Złożenie rozprawy doktorskiej

 1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych (określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki), jeżeli odpowiada warunkom określonym w pkt. 1.
 3. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w pkt. 1.
 4.  Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniami w języku polskim i angielskim (do 2 stron każde). Streszczenia dodatkowo należy złożyć do Sekretarza Komisji Doktorskiej w postaci odrębnych plików PDF.
 5. Kandydat  przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem, w pięciu egzemplarzach, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej.
 6. Kandydat do rozprawy doktorskiej dołącza listę swoich publikacji.
 7. Promotor przedstawia rozprawę wraz ze swoją opinią Przewodniczącemu Rady Naukowej  Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, a ten przekazuje ją do Komisji do Spraw Przewodów Doktorskich.
 8. Pierwsza strona każdego egzemplarza rozprawy doktorskiej zostaje opatrzona pieczęcią Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN oraz Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, jeżeli kandydat jest doktorantem Studium.
 9. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
 10. Rada Naukowa  Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, na wniosek Przewodniczącego Rady, powołuje co najmniej dwóch recenzentów.
 11. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie doktoranta do publicznej obrony odbywa się na posiedzeniu Komisji Doktorskiej, po zapoznaniu się z protokołami egzaminacyjnymi, rozpatrzeniu opinii promotora i recenzji.

Obrona rozprawy doktorskiej

 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.
 2. W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej więcej niż jeden kandydat:
  a) obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich
  b) uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich
 3. W przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego wspólnie przez dwie jednostki promotor przedstawia pracę doktorską  Przewodniczącemu Rady Naukowej jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.
 4. Kandydat na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN przygotowuje główne tezy rozprawy doktorskiej w formie 20 min prezentacji.
 5. Ponadto, kandydat zobowiązany jest przygotować streszczenie rozprawy doktorskiej, które udostępniane jest członkom Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN  oraz zaproszonym gościom (ok. 30 egzemplarzy).

Wydanie dyplomu

 1. Za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem w języku polskim, odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo duplikatu dyplomu pobiera się opłatę w wysokości nieprzekraczającej kosztów sporządzenia tych dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r (Dz. U. Nr 204, poz.1200, § 28. 1),  nie wyższej jednak niż:
  - za dyplom wraz z jednym odpisem w języku polskim — 120 zł
  - za jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski — 80 zł
  - za wydanie jednego duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału dyplomu
 2. Odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski wydawany jest na pisemną prośbę doktoranta złożoną przed obroną rozprawy.

Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego

 1. Wynagrodzenie za promotorstwo i recenzje określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. nr 206, poz.1219 z dnia 14.09.2011).
 2. Wysokość wynagrodzenia egzaminatorów za przeprowadzenie egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i z języka obcego ustala jednostka, w której odbywa się przewód  (zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera  nr 6/2013 z dnia 12.04.2013 wynagrodzenie to wynosi 150 zł brutto).
 3. Wysokość kosztów delegacji dla promotora, kopromotora, promotora pomocniczego i recenzentów nalicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 z dnia 29.01.2013 r.)
 4. Koszty pośrednie przeprowadzenia i obsługi przewodu doktorskiego wynoszą 30% kosztów bezpośrednich (zarządzenie Dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera  nr 6/2008 z dnia 30.05.2008).