Zielnik roślin naczyniowych (KRAM). Kolekcja roślin kwiatowych i paprotników Instytutu Botaniki PAN jest największym tego typu zbiorem w Polsce i jednym z najcenniejszych w Europie. Ma ona charakter kolekcji narodowej. Obecnie liczy 640 100 arkuszy numerowanych i ok. 150 000 oczekujących na opracowanie i wcielenie. Średnio w ostatnich latach rocznie zbiór powiększa sie o ok. 7000 arkuszy. Początki regularnej kolekcji sięgają roku 1867 i związane są z dawnym Muzeum Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, którego zbiory przejkazano do Instytutu Botaniki PAN. Zielnik roślin naczyniowych obejmuje zbiory z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem gór Europy; m.in. z Karpat, półwyspu Bałkańskiego, Alp oraz ziem Polski. W zielniku znajduje się około 1300 typów nomenklatorycznych.

WAŻNIEJSZE KOLEKCJE: A. Andrzejowski (Ukraina), E. Janczewski (Ribes, flora Wołynia), B. Kotula (Karpaty, Alpy Tyrolskie - ponad 25.000), A. Jasiewicz (Półwysep Bałkański, Meksyk, Chiny, Karpaty), L. Stuchlik (Kuba), B. Pawłowski (Karpaty, Półwysep Bałkański, typy Alchemilla), T. Wilczyński (około 10.000 z Podola i Wołynia), A. Śleńdziński (Pokucie), J. Mądalski, A. Rehman, W. Szafer, F. Karo, E. Wołoszczak, H. Zapałowicz, A. Żmuda i in. W kolekcji KRAM są również dwa zielniki historyczne. Najstarsze okazy (przełom XVIII i XIX w.) zawiera zielnik dydaktyczny Józefa Jundziłła z dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, gromadzący głównie okazy z terenów dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy, ale również z dalszych okolic (np okazy zebrane przez J. Giliberta). Nieco młodszy (z przełomu XIX i XX stulecia) jest oryginalny zbiór etnobotaniczny Seweryna Udzieli z okolic Krakowa.

WYMIANA: Zielnik prowadzi wymianę roślin z terenu Polski oraz wybranych regionów Eurazji z ponad 100 instytucjami na całym świecie.

WYDAWNICTWA ZIELNIKOWE I PUBLIKACJE NA TEMAT ZBIORÓW: Flora Poloniae Exsiccata (rośliny naczyniowe), w latach 1969-1983 ukazało się 8 centurii (numery 1-800) zawierających okazy gatunków roślin naczyniowych z różnych regionów Polski; Plantae Vasculares Svalbardenses Exsiccatae – 1987; Polish Herbaria - 1990, 1997; Polish exsiccata of vascular plants – 1998.

 

GALERIA