Zakład Roślin Naczyniowychw obecnym kształcie powstał w wyniku połączenia Zakładu Zmienności Roślin z Zakładem Systematyki Roślin Naczyniowych w 1993 roku i włączenia Pracowni Atlasu Flory Polski w 1995 roku, a także konsolidacji z zespołem badawczym Pracowni Analiz Molekularnych w 2019 r.

KALENDARIUM

1953 Powstanie Pracowni Flory Polskiej

1954 Powstanie Pracowni Zmienności Roślin w nowo tworzonym Zakładzie Botaniki, z inicjatywy prof. Janiny Jentys-Szaferowej

1956 Podniesienie Pracowni Zmienności Roślin do rangi Zakładu Zmienności Roślin

1956 Przekształcenie Pracowni Flory Polskiej w Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych (inicjator – prof. Władysław Szafer, twórca – prof. Bogumił 
         Pawłowski

1993 Połączenie Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych z Zakładem Zmienności Roślin w jeden Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych pod
         kierownictwem prof. Jerzego Staszkiewicza

1995 Włączenie Pracowni Atlasu Flory Polskiej do Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych i utworzenie w tym Zakładzie dwóch pracowni: Pracowni
         Zmienności Roślin (pod kierownictwem prof. J. Staszkiewicza) oraz Pracowni Flory Polskiej i Ikonografii (pod kierownictwem prof. Zbigniewa
         Mirka)

2000 Likwidacja odrębności obydwu pracowni i objęcie kierownictwa Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych przez prof. Zbigniewa Mirka

2011 Wyodrębnienie Pracowni Analiz Molekularnych jako odrębnej jednostki badawczej w IB PAN (pod kierownictwem dr. hab. Michała Ronikiera)

2012 Przyjęcie nowej nazwy Zakład  Roślin Naczyniowych i Fitogeografii

2018 Przywrócenie nazwy Zakład Roślin Naczyniowych, objęcie kierownictwa Zakładu przezdr hab. Beatę Paszko

2019 Konsolidacja zespołów badawczychZakładu Roślin Naczyniowych i Pracowni Analiz Molekularnych (w związku ze zmianą koncepcji
         funkcjonowania laboratoriówIB PAN); objęcie kierownictwa Zakładu przezdr hab. Elżbietę Cieślak

 

Pracownia Atlasu Flory Polski, Wrocław (1954–1994)

1952 Przekazanie przez prof. Stanisława Kulczyńskiego Atlasu prof. Józefowi Mądalskiemu

1954 Objęcie kierownictwa Pracowni przez prof. Józefa Mądalskiego a w końcowym okresie (od 1990 do 1993) przez doc. Andrzeja
         Chlebickiego