RYS HISTORYCZNY

2001 rok – przy zakładzie Systematyki Roślin Naczyniowych powstała Pracownia Analiz Molekularnych.

W roku 2012 nastąpił zasadniczy rozwój Pracowni, związany z zaangażowaniem w projekt badawczy INTRABIODIV w ramach 6 PR UE (por. opis projektu na stronie grupy badawczej Molecular Biogeography) i zakupem kapilarowego sekwencera automatycznego.

2011 rok - Wyodrębnienie Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN jako osobnej jednostki badawczej w Instytucie.

Dalszy rozwój nowoczesnych badań w Pracowni Analiz Molekularnych planowany jest w oparciu o wprowadzenie najbardziej aktualnych metod sekwencjonowania nowej generacji (tzw. next-generation sequencing).

W 2012 r. rozpoczął się w Pracowni pierwszy projekt mający na celu wprowadzenie tych metod, finansowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego: DRYADE: Złożone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktyczno-alpejskich (PSPB-161/2010). Projekt ma stanowić wkład w zrozumienie wpływu długofalowych zmian klimatu na kształtowanie przestrzennych zasięgów gatunków oraz ewolucję interakcji ekologicznych.

KALENDARIUM

2001: Powstanie pracowni analiz molekularnych przy Zakładzie Systematyki Roślin Naczyniowych i rozpoczęcie badań zmienności DNA w IB PAN.

2004: Zasadniczy rozwój pracowni związany z zaangażowaniem w projekt badawczy INTRABIODIV w ramach 6 PR UE (por. opis projektu na stronie grupy badawczej Molecular Biogeography) i zakupem kapilarowego sekwencera automatycznego.

2011: Wyodrębnienie Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN jako osobnej jednostki badawczej w IB PAN.