Tematyka badań  (patrz też: Aktualna tematyka badawcza)

Metabolomika

Badanie bioaktywnych związków pochodzenia sinicowego i glonowego, o różnej naturze chemicznej: alkaloidy, aminokwasy, peptydy, białka oraz składowe systemu antyoksydacyjnego. Przeprowadzanie ekstrakcji, a następnie izolacji oraz identyfikacji przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz spektrometrii masowej. Charakterystyka wybranych metabolitów, w warunkach oddziaływania czynników abiotycznych (pH, temperatura, promieniowanie UV) oraz biotycznych (interakcje z bakteriami, glonami, sinicami oraz makrofitami). Przeprowadzanie analiz toksyczności tych związków przy użyciu komercyjnych biotestów m.in. Thamnotoxkit FTM oraz Daphtoxkit F. Ponadto poszukiwanie nowych substancji, które mogą wykazywać aplikacyjny potencjał w medycynie, farmacji bądź kosmetologii (M. Adamski).

Taksonomia i fizjografia

Taksonomiczne i fizjograficzne badania wybranych grup systematycznych glonów, ze szczególnym uwzględnieniem Euglenophyceae i Vaucheria (Xanthophyceae). Studia porównawcze euglenin Europy (Słowacja, Czechy, Francja, Anglia) i innych kontynentów; badania taksonomiczne flory euglenin Wielkiej Brytanii, Słowacji. Taksonomia i biogeografia euglenin z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Azji – Tajlandia i badanie morfologiczno-porównawcze euglenin, ze szczególnym uwzględnieniem ultrastruktur domków Trachelomonas i Strobomonas (K. Wołowski).

Tematyka badawcza dotyczy taksonomii, ekologii i biogeografii złotowiciowców (Chrysophyceae i Synurophyceae) i ich form przetrwalnikowych zwanych stomatocystami. Badania nad taksonomią, ekologią, biogeografią i morfologicznym zróżnicowaniem stomatocyst prowadzone są głównie w Europie (Polska, Słowacja) oraz Afryce (Benin, Egipt, Ghana, Kamerun, Togo) (J. Piątek).

Flora słodkowodna Polski i Flora Polski

Opracowywane są Euglenophyceae do Flory Polski (K. Wołowski)

Badania taksonomiczne i środowiskowe nad eugleninami Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (K. Wołowski)

Glony ginącego torfowiska w Modlniczce koło Krakowa (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) (J. Piątek)

Stomatocysty złotowiciowców Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wyżyny Lubelskiej i solnisk w okolicy Buska (J. Piątek)

Zmienność morfotypowa i genotypowa zielenic z rodzaju Pediastrum (J. Lenarczyk)

Taksonomia i biogeografia zielenic (Chlorococcales, Desmidiales) w zbiornikach górskich (J. Lenarczyk)

Glony siedlisk ekstremalnych (K. Wołowski, M. Solarska)

Kryptofity (Cryptophceae) Polski – taksonomia i ekologia (M. Solarska)

Glony kopalne

Zielenice (Chlorococcales) w materiałach kopalnych (J. Lenarczyk)

Zbiory

Opracowywanie i gromadzenie podstawowej dokumentacji fizjograficznej dla flory Polski: bibliografia, indeks łacińskich nazw taksonów gatunków. 

Gromadzenie i uzupełnianie danych Ikonoteki Glonów

Gromadzenie mokrych i suchych oraz preparatów trwałych.

Gromadzenie kultur glonów

Długoterminowa działalność badawcza

Bibliografia Fykologiczna Polski
Kartoteka stanowisk taksonów glonów podawanych z Polski
Indeks łacińskich nazw taksonów glonów odnotowanych w Polsce
Ikonoteka glonów
Flora Słodkowodna Polski
Flora Polski
Taksony nowe dla nauki opisane przez pracowników Zakładu Fykologii IB PAN
Kolekcja Kultur Glonów Polski

Zakład Fykologii dysponuje odpowiednią ilością pomieszczeń. Dobrze wyposażony jest w mikroskopy i komputery. Zakład dysponuje również unikalnym zbiorem rycin glonów (ikonoteką) służącym zarówno polskim, jak i zagranicznym specjalistom.


Aktualna tematyka badawcza

Bioaktywne związki syntetyzowane przez sinice i glony (M. Adamski)

Różnorodność euglenin (Euglenophyta) świata w aspekcie zmian środowiskowych (K. Wołowski)

Glony siedlisk ekstremalnych i fykologia stosowana (K. Wołowski)

Bioróżnorodność glonów świata (K. Wołowski, L. Żak-El Shahed, J. Lenarczyk, M. Solarska, J. Piątek)

Taksonomia i ekologia zielenic (Chlorophyta) ze szczególnym uwzględnieniem Pediastrum Meyen. (J. Lenarczyk)

Zróżnicowanie morfologiczne i taksonomiczne stomatocyst złotowiciowców w Afryce (J. Piątek)

Kryptofity (Cryptophceae) Polski – taksonomia i ekologia (M. Solarska)