Zakład Fykologii IB PAN zajmuje się badaniami taksonomicznymi, florystycznymi, ekologicznymi i biogeografią glonów słodkowodnych Polski i innych krajów Europy oraz USA, Azji, Afryki i Antarktyki. Podstawowym modelem biologicznym badań są zbiorowiska glonów zasiedlających źródła, potoki, rzeki, kałuże, stawy, jeziora i torfowiska.

Zasadnicze aspekty swojej działalności naukowej Zakład opiera na badaniach takich grup jak: Euglenophyceae, Bacillariophyceae, Chrysophyceae, Synurophyceae (stomatocysty) i Chlorophyceae - Chlorococcales  z wykorzystaniem klasycznych metod badań fenotypowych oraz najnowszych badań molekularnych, przy użyciu nowoczesnych mikroskopów świetlnych i elektronowych.

Gromadzi i opracowuje zbiory bibliograficzne flory Polski, indeks nazw łacińskich glonów podawanych z Polski, ikonografię flory glonów świata oraz kolekcję kultur glonów Polski. Rozwija kolekcje kultur glonów słodkowodnych. Jest ogólnopolskim centrum informacji fykologicznej i dysponuje trzecim w świecie zbiorem ikonograficznym glonów słodkowodnych.

Prowadzi specjalistyczną działalność szkoleniową na różnych poziomach nauczania.

Słowa kluczowe: glony słodkowodne, różnorodność, mikrosiedliska, Europa, USA, Afryka, Bacillariopyceae, Euglenophyceae, Chrysophyceae (sensu lato) – stomatocysty, Chlorophyceae – Chlorococcales, morfologia, cytologia, ultrastruktury komórkowe