Home

Historia

Nowości wydawnicze

 

IB PAN beneficjentem programu „Doskonała Nauka”

Instytut Botaniki otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów  w ramach  programu  „Doskonała Nauka” (moduł „Wsparcie monografii naukowych”) ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Grant przeznaczony jest na wydanie dwóch monografii:

 1. Porosty w korytach potoków w polskich Karpatach Zachodnich (Autor: Natalia Matura)
 2. The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized fungi of Central Poland. A catalogue (Autor: Krystyna Czyżewska)

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac  rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Moduł „Wsparcie monografii naukowych” w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka


Stanowisko Instytutu Botaniki im W. Szafera PAN i PTB w sprawie cofniętej dotacji DUN i czasopism polskich


Odpowiedź MNiSW na petycję w sprawie polskich czasopism naukowych


Instytut Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1953 roku i od początku działalności jednym z jego głównych zadań było rozpowszechnianie wyników badań naukowych w formie publikacji, które wydawane są  także w tutejszym Wydawnictwie.

Profil wydawniczy obejmuje szeroko pojętą dziedzinę botaniki.

 

W naszym wydawnictwie ukazują się obecnie m. in.

 • czasopisma:
Acta60 1 Okladka PFSyst 65 1 Okladka s1  Fragm Polonica 27 1 okladka
Acta Palaeobotanica Plant and Fungal Systematics Fragmenta Floristica
et Geobotanica Polonica

 

 • monografie

Dostępne on-line


  Porosty Czyzewska okladka   
 

 

The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized allied fungi of Central Poland. A catalogue. 2020

 

 
 Biscutella Okladka 1s Okladka Porosty Matura 2020 www

 

Buckler mustard
(Biscutella laevigata L.)
an extraordinary plant on ordinary mine heaps near Olkusz. 2020

 

Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych
a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej. Streszczenia referatów. 2020

 

 

 Porosty w korytach potoków
polskich Karpat Zachodnich. 2020

 Olkusz2 okladka strona1 Okladka Olkusz Bryophytes low  Karpaty IZO 2013 

 

Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. 2015

 

Bryophytes of the Olkusz
Ore-bearing Region (southern Poland).
2015

 

Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. 2013

Okladka Olkusz Naczyniowe low Isopole okladka 2004 LakeGosciaz OKLADKA low

 

The vascular plants
of the Olkusz Ore-bearing Region. 2011

 

Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2004

 

Lake Gościąż, central Poland.
A monographic study.
Part 1. 1998
 

 

Najnowsze


PodgorskaFFVP MM Okl Rosliny Pienin Atlas 2 EemianHistory

 

The forest flora and vegetation on post-mining mounds in the northern foreland of the Świętokrzyskie Mountains. 2019

 

Rośliny Pienin.
Atlas. 2019

 

Eemian history
of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2018

Tafonomia okladka 2016 Grzyby Gorce okladka  

 

Skamieniałości roślinne.
Zarys tafonomii roślin.
2016

 

Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). 2016

Errata

 

Lista pozostałych monografii CZYTAJ DALEJ ... 

Informacja dotycząca wszystkich wydawanych pozycji, w tym również nieaktywnych CZYTAJ DALEJ ...

Polityka wydawnictwa jest określana przez Radę Wydawniczą IB PAN. Czasopisma kierują się bardziej szczegółową polityką wydawniczą, którą kreują Rady Redakcyjne.

Dział Wydawnictw IB PAN oferuje kompleksowe usługi w zakresie opracowania redakcyjnego i technicznego wszelkiego typu publikacji. Zapewniamy redakcję techniczną, opracowanie graficzne, typografię, skład i łamanie, projektowanie okładek, przygotowanie do druku oraz kontakt z drukarnią.


ETYCZNE I NAUKOWE STANDARDY WYDAWNICZE

W celu spełnienia etycznych i naukowych standardów wydawniczych i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom Wydawnictwo IB PAN opracowało zasady (zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE) obowiązujące redaktorów, autorów i recenzentów.

Obowiązki Redaktora

Redaktorzy zobowiązani są do:

 • przekazania publikacji Recenzentom
 • zapewnienia terminowości prac związanych z oceną publikacji
 • zachowania obiektywizmu przy ocenie publikacji, kierowania się przy podejmowaniu decyzji wyłącznie przesłankami merytorycznymi, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub przekonania polityczne Autorów
 • niezwłocznego przekazania Autorom informacji o podjętej przez redakcję decyzji o akceptacji, konieczności naniesienia poprawek, zmian lub uzupełnień, względnie odrzuceniu zgłoszonej do druku publikacji, w sposób nie uwłaczający ich godności

Obowiązki Autora

Autorzy publikacji złożonych w Wydawnictwie IB PAN muszą:

 • mieć znaczący wkład w powstanie publikacji, natomiast osoby, które nie wniosły znaczącego wkładu intelektualnego (organizacja i pomoc przy pracach badawczych, zebranie danych, weryfikacja tekstu), powinny być wymienione w podziękowaniach, z zaznaczeniem ich roli w powstaniu publikacji
 • zagwarantować oryginalność dzieła składając oświadczenie, że składana do druku publikacja nie jest przywłaszczeniem cudzego dzieła w całości bądź w części, jak również nie jest autoplagiatem, a więc nie była publikowana w całości lub w znacznej części w innym wydawnictwie
 • poświadczyć, że prezentowane w publikacji dane są prawdziwe, zostały zebrane i przetworzone tak jak to zostało podane w części opisującej metodologię badań, a podane wyniki są obiektywne
 • dołączyć do publikacji afiliacje dla poszczególnych Autorów
 • w przypadku stwierdzenia po opublikowaniu dzieła istotnych błędów, Autorzy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie redakcji celem wyeliminowania błędów lub zamieszczenia w publikacji erraty

  Ponadto Autorzy powinni zamieścić w publikacji informację o źródłach jej finansowania i wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych lub innych podmiotów. Kolejność na liście Autorów powinna odzwierciedlać ich wkład w powstanie koncepcji dzieła, opracowanie metodologii i wyników badań.

Obowiązki Recenzentów

Recenzenci zobowiązani są do:

 • starannej oceny możliwości wykonania recenzji w terminie, a w razie wątpliwości lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających bycie recenzentem (np. bliskie relacje rodzinne z jednym z autorów), niezwłocznego przekazania informacji o rezygnacji
 • terminowego opracowania i odesłania recenzji do redakcji
 • zachowania pełnego obiektywizmu przy ocenie publikacji, uwzględniając jedynie przesłanki merytoryczne

przekazania Autorom szczegółowych uwag, co do recenzowanego dzieła w sposób czytelny i konstruktywny.

Zarówno Redaktorów jak i Recenzentów obowiązuje zasada poufności przy pracy nad przekazanym do publikacji dziełem, i nieprzekazywaniu żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, redaktorami i wydawcą. W szczególności zabronione jest wykorzystanie zawartych w nim informacji, przekazanie osobom trzecim lub omawianie z nimi treści publikacji bez zgody Autorów.
W przypadku stwierdzenia plagiatu lub nierzetelności naukowej w przekazanej przez Autorów publikacji, redakcja podejmuje działania w celu wyjaśnienia sytuacji, względnie w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję o wycofaniu publikacji z procesu redakcyjnego.


PROCEDURA RECENZYJNA

 1. Do oceny każdej publikacji przyjętej do postępowania redakcyjnego Komitet Redakcyjny lub Redaktor powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
 2. W przypadku publikacji powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora recenzowanego artykułu.
 3. Wykonanie recenzji jest potwierdzone stosowną umową, gwarantującą rzetelność i terminowość jej wykonania. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia do druku lub odrzucenia.
 4. Komitet Redakcyjny lub Redaktor przestrzega zasady aby Autor/Autorzy recenzowanego artykułu nie znali tożsamości recenzujących go osób.
 5. Komitet Redakcyjny zapewnia Autorowi artykułu możliwość szczegółowego zapoznania się z uwagami recenzenta.
  Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie informacji, do których uzyskali dostęp.
 6. W przypadkach rozbieżności recenzji lub kwalifikacji są powoływani dodatkowi recenzenci.
  W przypadku większości recenzji negatywnych praca jest odrzucona.
 7. Po otrzymaniu poprawionych manuskryptów Redaktorzy tematyczni oceniają, czy wszystkie uwagi recenzentów zostały wzięte pod uwagę przy poprawianiu tekstu ew. czy zostały udzielone wyjaśnienia w przypadku nieuznania komentarzy recenzenta. W przypadku stwierdzenia braków, manuskrypt jest odsyłany do autora z prośbą o uzupełnienie.

Kontakt

DZIAŁ WYDAWNICTW, (INSTYTUT BOTANIKI IM. W.SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK)
Adres: ul. Lubicz 46, 31–512 Kraków
Adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: +(12) 42 41 831    FAX: +(12) 42 41 731