• ATLASY

atlasy


Atla
s of the geographical distribution of mosses in PolandAtlas rozmieszczenia geograficznego mchów w Polsce. Part 8, 9 (1992, 1993)

Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland   Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce. Part 1–4 (1993–2004)

Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland Atlas rozmieszczenia geograficznego grzybów w Polsce. Fascicle 1–4 (2000–2008)

Atlas flory polskiej i ziem ościennych Florae Polonicae Terrarumque Adiacentium Iconographia. Tom 2. Zeszyt 5 (1990)

 

 

  •  FLORY

flory


Flora Polska
. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Grzyby (Mycota). Tom 19–24 (1990–1993)

Flora Polski. Grzyby (Mycota). Tom 25, 27 (1998, 1999)

Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Porosty (Lichenes). Tom 6. Część 3, Tom 6. Część 2 (1993, 1998)

Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom 3, 15 (1992, 1995)

Mała flora grzybów. Tom 1. Część 6, 7 (1991, 1992)

 

  •  RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

 roznorodnosc

Biodiversity of PolandRóżnorodność biologiczna Polski. Vol. 1–11 (2002–2009)

Biodiversity of the CarpathiansRóżnorodność biologiczna Karpat. Vol. 1 (2003)

Biodiversity of the Polish CarpathiansRóżnorodność biologiczna Karpat Polskich. Vol.1 (2003)

Biodiversity of the Tatra National ParkRóżnorodność biologiczna Tatrzańskiego Parku Narodowego. Vol. 1–3 (2004–2010)

 

 

  •  SUPLEMENTY

 suplementy
Acta Palaeobotanica Supplementum.
Vol. 1–6 (1994–2005)

Fragmenta Floristica et Geobotanica Supplementum. Vol. 1–7 (1991–1999)

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum. Vol. 1–10 (1997–2007)

 

 

 

  • SERIE MONOGRAFICZNE

 PBS
Polish Botanical Studies.
Vol. 1–30 (1990–2014)

Polish Botanical Studies Guidebook Series. No. 1–23 (1990–1999)

Botanical Guidebooks. No. 24–30 (2000–2008)

 

 

 


 

Home

Historia

Nowości wydawnicze

 

Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1953 roku i od początku jego istnienia jednym z głównych zadań w ramach jego działalności, było rozpowszechnianie wyników badań naukowych w formie publikacji.

Redakcje mieszczące się w Instytucie Botaniki PAN współpracowały z krakowską filią wydawnictwa naukowego PWN, które ze swej strony zapewniło skład i przygotowanie do druku publikacji.

Początkowo, od 1955 roku, wydawane było tylko jedno czasopismo – Fragmenta Floristica et Geobotanica  publikujące artykuły z wszystkich dziedzin botaniki, choć głównie prace florystyczne i dotyczące systematyki oraz zmienności roślin naczyniowych. Zamieszczano w nim prace zarówno w językach kongresowych, jak i polskojęzyczne. W początkowych latach redaktorem Fragmenta był Bogumił Pawłowski, a wkrótce potem Jan Kornaś z Instytutu Botaniki UJ. W latach 70-tych stanowisko redaktora naczelnego objął Adam Jasiewicz.

W roku 1960 pojawił się nowy tytuł: Acta Palaeobotanica pod redakcją Władysława Szafera, a następnie w latach 70-tych Andrzeja Środonia. Czasopismo poświęcono tematyce paleobotanicznej i palinologicznej. Publikując wyłącznie artykuły w językach kongresowych, a z czasem  tylko w języku angielskim, stało się jedynym paleobotanicznym czasopismem w Europie Środkowo-Wschodniej o zasięgu międzynarodowym.

Ponadto w latach pięćdziesiątych Instytut Botaniki PAN wspólnie z Polskim Towarzystwem Botanicznym rozpoczął edycję czasopisma "Wiadomości Botaniczne" zawierającego oprócz artykułów naukowych część informacyjno-dokumentacyjną, poświęconą wydarzeniom z życia botaniki polskiej.

Oprócz czasopism wydawane były mniej lub bardziej regularnie tomy następujących serii wydawniczych:

- Atlas Flory Polskiej (podserie poświęcone mchom, porostom, grzybom i roślinom naczyniowym);

- Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych (w ramach serii wychodziły:

  flory grzybów, porostów);

- Flora Polski. Rośliny naczyniowe;

- Mała flora grzybów;

- Bibliografie botaniczne.

Stosunkowo długi czas oczekiwania na publikację artykułów (PWN obsługiwał wydawnictwa wielu instytucji w Krakowie) nasunął pomysł zorganizowania obok redakcji działalności wydawniczej na terenie Instytutu. Pomysłodawcami i założycielami Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN byli redaktorzy Zbigniew Mirek, Ryszard Ochyra i Jan Wójcicki - ówcześni redaktorzy czasopism.

Od 1990 roku utworzono w Instytucie Botaniki PAN Dział Wydawnictw, który we współpracy z redakcjami czasopism i redaktorami tomów monograficznych wykonywał następujące prace przygotowawcze: skład, łamanie,  naniesienie korekt autorskich i redakcyjnych, zlecenie druku, korekty ozalidów i czystodruków oraz magazynowanie i  dystrybucję nakładów publikacji.

Poczynając od lat dziewięćdziesiątych, korzystając już z własnego wydawnictwa, Instytut kontynuował wydawanie istniejących tytułów czasopism oraz serii wydawniczych, pojawiło się też nowe czasopismo Polish Botanical Studies, które wkrótce przekształciło się w serię opracowań monograficznych, publikującą prace w języku angielskim, które ze względu na objętość nie mogły być zamieszczane jako artykuły w czasopismach. Duże opracowania monograficzne zamieszczano też w nowych seriach suplementujących czasopisma:

- Fragmenta Floristica et Geobotanica Supplementum

- Acta Palaeobotanica Supplementum

Kolejną nowopowstałą  serię - Polish Botanical Studies Guidebook Series powołano celem publikacji opracowań o charakterze informacyjnym i dokumentacyjnym: np. przewodniki po zbiorach i instytucjach naukowych, słowniki, informatory, kodeksy, przewodniki warsztatowe, terenowe itp. Seria ta od 2000 roku kontynuowana jest pod skróconym tytułem Botanical Guidebooks.

Napływ do redakcji licznych polskojęzycznych artykułów z różnych dziedzin botaniki skutkował powstaniem w 1994 r. nowego czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica (w 2000 roku skrócono tytuł na: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica), pod redakcją Ludwika Freya. Nowe czasopismo oprócz regularnie ukazujących się numerów (do 2003 roczników, od 2004 dwóch zeszytów rocznie), również  było uzupełniane przez Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum, w których zamieszczano większe opracowania.

Od 2001 roku rozpoczęto wydawanie "starych" Fragmenta  Floristica et Geobotanica pod zmienionym tytułem Polish Botanical Studies, jednak profil czasopisma pozostał bez zmian, a numeracja tomów była kontynuowana.

Po 1990 roku Instytut nadal wydaje wspólnie z Polskim Towarzystwem Botanicznym czasopismo "Wiadomości Botaniczne".

W latach 2002–2009 Instytut wydał 11 opracowań w formie list gatunkowych różnych grup roślin i grzybów jako kolejne tomy serii Biodiversity of Poland (Różnorodność biologiczna Polski).

Ponadto, poza czasopismami, suplementami i seriami Instytut Botaniki PAN wydał od 1990 roku ponad 50 opracowań monograficznych, w tym między innymi: "Czerwone Księgi" i listy ginących i zagrożonych gatunków roślin i grzybów, antarktyczne flory mchów i wątrobowców, liczne publikacje poświęcone taksonomii, rozmieszczeniu i kariologii traw, książki z zakresu paleobotaniki i palinologii, nie licząc wielu folderów, plakatów, materiałów konferencyjnych i innych okazjonalnych publikacji.

Poczynając od założenia Działu Wydawnictw w Instytucie w 1990 roku do końca grudnia 2011 r. łącznie wydano 369 publikacji o łącznej objętości 5729 arkuszy wydawniczych, co daje rocznie średnio 17 tomów książek i czasopism.

Od 2010 roku Dział Wydawnictw przeniesiono częściowo do nowo wybudowanego skrzydła najstarszego budynku Instytutu, w którym na najniższych kondygnacjach utworzono "Centrum Książki Przyrodniczej" z obszerną księgarnią na terenie której oprócz sprzedaży Wydawnictw Instytutu i książek przyrodniczych innych wydawców, organizowane są również czasowe wystawy, np. w 2012 roku "Salon Książki Przyrodniczej".

Home

Historia

Nowości wydawnicze

 

WYDAWNICTWA INSTYTUTOWE prowadzą od wielu już lat sprzedaż czasopism, książek, altlasów, których treść jest związana z zagadnieniami botanicznymi i szeroko rozumianą ochroną przyrody.

 

AKTUALNE NOWOŚCI

 

Monografie

 

• The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized allied fungi of Central Poland. A catalogue. 2020.

Porosty Czyzewska okladka


Autor: K. Czyżewska

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2020

Na realizację tego projektu Instytut Botaniki otrzymał w 2020 roku dofinansowanie w ramach  programu  „Doskonała Nauka” (moduł „Wsparcie monografii naukowych”) ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tekst monografii jest dostępny również w formie elektronicznej (plik PDF) w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC)

ISBN 978-83-62975-40-2

https://doi.org/10.35535/978-83-62975-40-2

 

• Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych  a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej. Konferencja naukowa, Poznań – Kraków, 22–24 września 2020 r. Streszczenia referatów.

1s


Redakcja: J. Holeksa

Opracowanie: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2020

 

ISBN 978-83-62975-43-3 (online)

 

 

 

 

• Porosty w korytach potoków polskich Karpat Zachodnich. 2020.

Okladka Porosty Matura 2020 www


Autor: N. Matura

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2020

Jest to pierwsze w Polsce opracowanie poświęcone tego typu porostom i ekologicznym uwarunkowaniom ich występowania. Monografia zawiera najnowsze dane na temat aktualnego składu gatunkowego i rozmieszczenia porostów w potokach górskich na badanym obszarze. Format B5. 166 str.

Na realizację tego projektu Instytut Botaniki otrzymał w 2020 roku dofinansowanie w ramach  programu  „Doskonała Nauka” (moduł „Wsparcie monografii naukowych”) ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tekst monografii jest dostępny również w formie elektronicznej (plik PDF) w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC)

ISBN 978-83-62975-42-6

https://doi.org/10.35535/978-83-62975-42-6

 

• The forest flora and vegetation on post-mining mounds in the northern foreland of the Świętokrzyskie Mountains. Flora i roślinność leśna zrobów pokopalnianych na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich. 2019.

PodgorskaFFVP MM Okl


Autor: M. Podgórska

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2019

Monografia poświęcona badaniom roślinności związanej z miejscami wydobywania rud żelaza w XII–XIX w. na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich (część Staropolskiego Okręgu Przemysłowego). Miejsca te – tzw. zroby pokopalniane, to otoczenia szybów górniczych wyróżniają się występowaniem gatunków wskaźnikowych, przywiązanych do specyficznych warunków fizyczno-chemicznych dawnych hałd.  Tekst w języku angielskim z obszernymi streszczeniami w jęz. polskim. 43 ilustracje, głównie kolorowe. Format B5. 207 str.

ISBN: 978–83–62975–39–6;  cena: 39,00

 

 • Rośliny Pienin. Atlas. 2019.

Rosliny Pienin Atlas 2


Autor: L. Frey

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2019

Jest to drugie, znacznie poszerzone wydanie atlasu roślin pienińskich (nakład poprzedniego wydania rozszedł się w ciągu trzech lat). Nowy atlas zawiera opisy 283 gatunków roślin naczyniowych i paprotników. Większość z nich to gatunki występujące w górach i na terenie całego kraju, ale niektóre występują wyłącznie w Pieninach. Rośliny zebrano w porządku alfabetycznym, w grupach według koloru kwiatów. Opisy ilustrowane są ponad 280 kolorowymi fotografiami. Format 13 x 20 cm, obwoluta z przezroczystego PCV. 328 str.
ISBN: 978–83–62975–38–9
Cena: 35,00 zł

 

 

•  Eemian history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2018.

EemianHistory


Autorzy: M. Kupryjanowicz, D. Nalepka, E. Madeyska & Ch. Turner (red.)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2018

Opracowanie zbiorowe (16 autorów) będące próbą odtworzenia przemian roślinności w czasie interglacjału poprzedzającego ostatnie zlodowacenie na terenie Polski. Podstawą rekonstrukcji są procentowe udziały ziaren pyłku 19 gatunków/rodzajów drzew oraz siedmiu wskaźnikowych gatunków, rodzajów i rodzin roślin zielnych przedstawione w postaci map izopolowych, utworzonych w oparciu o wyniki badań palinologicznych stanowisk z interglacjału eemskiego. Język angielski.
Cena: 58,50 zł

 

 

•  The Polish lichenological bibliography for 1982–2016. 2017.

BB8 Lichenological

 

Autorzy: W. Fałtynowicz & L. Śliwa

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2017

Kolejny tom z serii „Bibliografie Botaniczne” zawierający spis polskiej literatury naukowej dotyczącej porostów, za lata 1982–2016. Jest to
pierwszy tom w serii wydany w języku angielskim.

ISBN: 978-83-62975-28-0

 

 

•  Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). 2016.

GrzybyGorcw okl


Autorzy: W. Wojewoda, M. Kozak, P. Mleczko & D. Karasiński

Praca omawia grzyby wielkoowocnikowe występujące w paśmie Gorców. Znajdują się w niej: opis terenu badań, wykaz gatunków i stanowisk z informacją o miejscu występowania i siedlisku oraz ogólną charakterystykę mykobioty z omówieniem jej przemian, zagrożeń i występujących w niej gatunków chronionych.

Errata

 

 

 

• Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. 2016.

Okladka Tafonomia str1

 

Autorzy: S. Florjan, G. Worobiec

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2016

Książka poświęcona jest badaniom szczątków kopalnych roślin. Szczegółowo omówiono w niej proces fosylizacji szczątków roślinnych oraz różne typy skamieniałości roślinnych, a także metody ich badań.

Opracowanie to jest nową próbą usystematyzowania oraz opisu wszystkich form kopalnego zapisu świata roślinnego pozostawionego w skałach.
Książkę uzupełniają liczne tablice z kolorowymi zdjęciami, rysunki schematyczne oraz obszerny spis literatury tematu.

 

 • Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów. 2016.


ssakiAutorzy: Ł. Piechnik, P. Kurek

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2016

Na XIX wiek przypada rozkwit nauk przyrodniczych. Jedną z nich jest taksonomia, która sprawia, że rozwija się „przemysł” kolekcjonerski. Odległe i niezbadane krainy przemierzają liczni eksploratorzy, pozyskujący okazy przyrodnicze na potrzeby prywatnych zbiorów czy gabinetów zoologicznych, których kustosze trudnią się opisywaniem nowych dla nauki gatunków. W tej ogólnoświatowej fali nie zabrakło i Polaków, którzy wnieśli ważny wkład w poznanie fauny Ameryki Południowej. Autorzy książki, łącząc zainteresowania przyrodą i historią, postanowili ocalić od zapomnienia biografie i dokonania polskich zoologów oraz zaprezentować szczegółowe opisy wszystkich odkrytych przez nich 27 gatunków/podgatunków ssaków neotropikalnych. Korzystali przy tym z literatury oraz wszelkich danych nieopublikowanych, jakie pojawiły się od momentu ich opisania do dziś. Obok wielu nowych i nie znanych dotąd faktów tekst książki wzbogacony jest licznymi, nieprezentowanymi wcześniej zdjęciami, mapami i oryginalnymi rycinami ssaków, wykonanymi w oparciu o zdobyte materiały. Praca jest efektem szerokiej korespondencji z muzeami oraz badaczami i specjalistami z obu Ameryk i z Europy, a także własnego przeglądu i weryfikacji zapomnianych zbiorów muzealnych. Opisane tu zwierzęta są niejednokrotnie do dziś mało znane nauce, a zajmujący się nimi specjaliści często nie mają świadomości, że odkrycie tych gatunków zawdzięczają determinacji polskich naturalistów.

Ssaki neotropików - wybrane rozdziały

 


 

Czasopisma

 

   •  Acta Palaeobotanica, Vol. 60(2), 2020
     acta actual

Acta Palaeobotanica to międzynarodowe czasopismo publikujące artykuły z zakresu paleobotaniki i palinologii.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 

 

 •  Plant and Fungal Systematics, Vol. 65(2), 2020

PFSyst 65 1 Okladka s1

 

Plant and Fungal Systematics publishes original research papers of the highest quality, review articles on timely subjects, and book reviews. The journal articles address the biodiversity, taxonomy, molecular systematics and evolution of algae (broadly defined), cyanobacteria, bryophytes, vascular plants, fungi, oomycetes and myxomycetes.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 

•  Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Vol. XXVII(2), 2020

frag p act

 

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica jest czasopismem publikującym oryginalne prace z botaniki, artykuły i notatki dotyczące taksonomii, ekologii, fitogeografii, anatomii roślin, cytologii i embriologii, jak też biosystematyki, botaniki ewolucyjnej i ochrony bioróżnorodności.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 


Patrz też: OFERTA WYDAWNICTW (Plik PDF)

Bibliografie botaniczne

 BB8 LichenologicalBotanical bibliographies Bibliografie botaniczne. Tom 3–8 (1990–2017)


Serie wydawnicze nieaktywne