09.02.2021

"Oddziaływanie wysokich dawek kadmu na halofit Mesembryanthemum crystallinum L., w zależności od typu metabolizmu fotosyntetycznego" 

mgr Adriana Kaczmarczyk 

 

08.12.2020

"Czy pojedynczy gatunek może mieć szczególne znaczenie na obszarze o wysokiej bioróżnorodności? Lobariella pallida jako rezerwuar bogactwa grzybów naporostowych w Andach tropikalnych" 

dr hab. Adam Flakus

„Taksonomia, paleoekologia, kalibracje molekularne: czy potrzebne są badania kopalnych grzybów?” 

dr hab. Grzegorz Worobiec

 

10.11.2020 r.

“Lichen symbiosis in high-mountain fresh-water habitats of the Bolivian Andes” („Symbiozy porostowe w wysokogórskich siedliskach słodkowodnych Andów boliwijskich” 

dr P. Rodriguez de Flakus 

„Co decyduje o zmienności owocowania w przestrzeni i czasie?” 

dr hab. M. Żywiec

 

27.10.2020 r.

„Co jadły polskie dinozaury? Jak słabe trawienie dinozaurów przyczyniło się do rozwoju paleobotaniki i paleozoologii” 

Dr hab. Maria Barbacka

 

13.10.2020 r.

„Postępy badań nad systematyką zielenic z rodzaju Pediastrum sensu lato”

Dr Joanna Lenarczyk

 

11.02.2020 r.

„Co wiemy na temat rozmieszczenia kłokoczki południowej Staphylea pinniL. w Polsce”

Mgr Łukasz Piechnik

 

10.12.2019 r.

„Wpływ ilości i jakości biomasy roślinnej na właściwości fizykochemiczne gleby w ekosystemach dotkniętych inwazją rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica

Dr hab. Anna Stefanowicz

 

05.11.2019 r.

“Does slow and steady win the race? Root growth of metallicolous and non-metallicolous Arabidopsis halleriin response to excess trace metal elements”

Mgr Charlotte Dietrich

 

26.09.2019 r.

“Hidden diversity in myxomycetes: results of metabarcoding studies vs. results from barcoded collections”

Prof. dr. Martin Schnittler (Instytutu Botaniki i Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu w Greifswaldzie, Niemcy)

 

04.06.2019 r.

„POLBiG czyli polska siatka binarna jako sposób na analizę danych terenowych”

Mgr Marek Verey

 

07.05.2019 r.

„Grzyby wycieków żywicznych Pinus sylvestris– różnorodność gatunkowa unikatowego, ekstremalnego mikrosiedliska przyrodniczego”

Mgr Paweł Czachura

 

05.03.2019 r.

”From cells to continents – a perspective on the scaling of tree growth processes”

Dr Flurin Babst 

 

21.02.2019 r.

„Martwe drzewa w lesie gospodarczym – ilość, jakość, rozmieszczenie”

Dr hab. Tomasz Zielonka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

08.01.2019 r.

„Miodniki pozakwiatowe u Opuntia robusta– badanie roli ekologicznej”

Dr Mariusz K. Janczur (Autonomous University of the State of Mexico, Toluca, Meksyk)

 

11.12.2018 r.

„Co zmieniają działania naprawcze zrealizowane dotychczas w ramach logo ‘HR Excellence in Research’ w funkcjonowaniu IB PAN?”

Prof. dr hab. Lucyna Śliwa, dr Magdalena Moskal-del Hoyo, mgr Agnieszka Urbaniak, dr hab. Paweł Kapusta

 

06.11.2018 r.

„Taksonomiczne zróżnicowanie porostów z rodzaju Caloplaca w Boliwii”

Dr Karina Wilk

 

09.10.2018 r.

„Biogeograficzno-ewolucyjne zależności pomiędzy śluzowcami przyśnieżnymi półkuli północnej i południowej”

Dr hab. Anna Ronikier

 

02.07.2018 r.

“Next generation sequencing and phylogenomics”

Prof. Hilary McManus (Le Moyne College, New York., USA)

 

08.05.2018 r.

„Migracje drzew w interglacjałach czwartorzędu na obszarze Polski na podstawie map izopolowych”

Prof. dr hab. Dorota Nalepka

 

10.04.2018 r.

„Europejskie logo doskonałości ‘HR Excellence in Research’ dla Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN – satysfakcja i nowe wyzwania”

Dr Magdalena Moskal-del Hoyo, mgr Agnieszka Urbaniak, prof. dr hab. Lucyna Śliwa, 

 

06.03.2018 r.

“Can tree rings go global? Towards spatiotemporal data for Earth system science”

Dr Flurin Babst (Swiss Federal Research Institute WSL, Szwajcaria)

 

09.01.2018 r.

„Małżeńskie perypetie rybitw białowąsych Chlidonias hybrida – zdrady i rozwody”

Dr Mateusz Ledwoń (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN)

 

05.12.2017 r.

„Co kryje w sobie guano nietoperzowe? Palinologiczna podróż na Jamajkę”

Dr hab. Elżbieta Worobiec

 

07.11.2017 r.

„Analizy makroszczątków roślin w powierzchniowych osadach wybranych zbiorników Wyżyny Śląskiej - implikacje dla badań paleośrodowiskowych”

Dr hab. Artur Szymczyk (Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski)

 

10.10.2017 r.

„Metabarkoding depozytu pyłku – nowe narzędzie w badaniach migracji owadów”

Dr Tomasz Suchan

 

06.06.2017 r.

„Historia ewolucyjna lądowej bioty Antarktyki w świetle analiz filogeograficznych mchów” Mgr Marta Saługa

 

09.05.2017 r.

„Problemy taksonomiczne w rodzaju Oenothera L.”

dr Monika Woźniak-Chodacka

 

25.04.2017 r.

„Świat roślin w nanoskali. Niskonapięciowa mikroskopia elektronowa”

Dr inż. Katarzyna Berent (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademia Górniczo-Hutnicza)

 

04.03.2017 r.

„Co jeszcze możemy się dowiedzieć o modelowym gatunku Arabidopsis halleri?”

Dr Alicja Babst-Kostecka

 

07.02.2017 r.

„Terra incognita: różnorodność i filogeneza tropikalnych grzybów naporostowych”

Dr Adam Flakus

 

10.01.2017 r.

„Badania nad obroną i kosztami płci u Opuntia robustaw centralnym Meksyku”

Dr Mariusz K. Janczur (Universidad Autonoma del Estado de Mexico, Toluca, Meksyk)

 

13.12.2016 r.

„Czarne grzyby litobiontyczne przestrzeni miejskiej”

Dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

15.11.2016 r.

„Im więcej wiemy tym mniej? O dymorfizmie u kryptofitów (Cryptophyceae)”

Mgr Magdalena Łukaszek

 

10.10.2016 r.

„Cyklotydy, specyficzne polipeptydy roślinne i ich rola w mechanizmach obrony”

Dr Błażej Ślązak