Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.)

Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.

Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia 20 marca 2017

Kodeks etyki pracownika naukowego (opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 r.)