POTENCJAŁ BADAWCZY IB PAN...

ZAKŁAD EKOLOGII

Wykonuje specjalistyczne analizy chemiczne z zakresu ekotoksykologii wód, powietrza oraz gleby. Może wykonywać m.in. pomiary:

- stężeń podstawowych anionów w wodach i wyciągach wodnych (F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, Br-, PO43-)

- stężeń kationów w wodach i wyciągach wodnych (amoniak, wapń, magnez, sód, potas, lit) 

- określanie stężeń następujących metali: aluminium, arsen, kadm, ołów, miedź, cynk, żelazo, nikiel, tal, chrom, mangan, wapń, magnez, sód, potas (rośliny, gleba)

- stężeń azotu ogólnego w glebach i roślinach

- określanie stężeń 16 węglowodorów aromatycznych oraz innych związków organicznych (WWA)

- określania zawartości węgla całkowitego, organicznego i nieorganicznego oraz LOI 

- indeks oleju mineralnego węglowodorów C12-C35 w glebie

- indeks oleju mineralnego węglowodorów C10-C40 w wodzie

- oznaczanie chlorofenoli w glebie i w wodzie

- oznaczanie estrów kwasów tłuszczowych w glebie


ZAKŁAD FYKOLOGII

Wykonuje analizy i ekspertyzy zbiorowisk glonów zasiedlających różnego typu zbiorniki wodne dla biologicznej oceny czystości wód.


ZAKŁAD MYKOLOGII

Prowadzi badania i analizy z akresu:

- oceny mykologicznej pomieszczeń w budownictwie komunalnym, szpitalach, restauracjach, hotelach itp.

- oceny obecności grzybów patologicznych w ścianach, materiałach budowlanych, elementach konstrukcyjnych np,. podkłady kolejowe, słupy wysokiego napięcia itd.

- oceny obecności i uszkodzeń wywołanych przez grzyby w zabytkach kultury jak pomniki, elewacje, obrazy olejne, gwasze, akwarele, tkaniny (Ocenialiśmy sposób przechowywania zbiorów Czartoryskich w    Arsenale, różne zabytki przechowywane w Domu Erazma Ciołka i Domu Mehoffera)


PRACOWNIA ANALIZ MOLEKULARNYCH

Wykonuje specjalistyczne badania z zastosowaniem laboratoryjnych analiz zmienności DNA w próbach roślin i grzybów z populacji dzikich i hodowlanych, a także kultur tkankowych. Stosowane techniki badawcze obejmują:

- elektroforeza DNA

- amplifikacja DNA (PCR)

- genotypowanie DNA („fingerprinting genetyczny”) metodami AFLP, PCR-RFLP, ISSR

- analizę loci mikrosatelitarnych

- sekwencjonowanie pojedynczych fragmentów DNA

- sekwencjonowanie kompleksowych prób DNA technikami nowej generacji

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

- identyfikację molekularną organizmów

- analizy filogenetyczne

- analizy różnorodności i struktury genetycznej (np. dla celów ochrony konserwatorskiej gatunków rzadkich)

- analizy różnorodności genetycznej prób środowiskowych – metabarkoding (np. prób glebowych, wodnych, mieszaniny materiału roślinnego, itp.)


ZAKŁAD PALEOBOTANIKI

Laboratorium Zakładu Paleobotaniki wykonuje badania z zastosowaniem analizy pyłkowej i analizy szczątków makroskopowych roślin kopalnych (owoce, nasiona, liście, węgiel drzewny i drewno) pozwalające na:

- określanie składu roślinności w różnych typach osadów mineralnych i biogenicznych powstałych od mezozoiku do czwartorzędu; 

- ocenę składu szczątków roślinnych występujących na stanowiska archeologicznych, a przez to rekonstrukcję charakteru gospodarki i sposobów eksploatacji zasobów naturalnych przez człowieka;

- określenie gatunków drewna stosowanego jako materiał konstrukcyjny do celów budowlanych, jako surowiec do wyrobu przedmiotów użytkowych i artystycznych oraz jako materiał opałowy.