PRZYNALEŻNOŚĆ PLACÓWKI DO SIECI NAUKOWYCH

1. Sieć „AIRCLIM-NET” prowadzi działalność w zakresie zanieczyszczeń powietrza/zmian atmosfery. Tworzą ją 32 krajowe jednostki naukowe.

2. Sieć „International Research Network (Groupement de Recherche International, GDRI)” specjalizuje się w badaniach tolerancji i hiperakumulacji metali ciężkich. Współtworzy ją 15 instytucji naukowych z kilkunastu krajów europejskich oraz jedna z Maroka.


PRZYNALEŻNOŚĆ PLACÓWKI DO KONSORCJÓW

1. Narodowe Muzeum Przyrodnicze – Konsorcjum Kraków

Powołane 23.01.2013 w Krakowie w celu gromadzenia, opracowywania i dbałości o zbiory botaniczne, zoologiczne i paleobotaniczne oraz udostępnianie zasobów w ramach wspólnie organizowanych przedsięwzięć konferencyjnych i wystawowych. Konsorcjum tworzą: Instytut Botaniki PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN.

2. Konsorcja związane z zarządzaniem zbiorami:

 • Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB), od 2016
 • Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN), od 2016

Powołane w celu tworzenia i wymiany oraz udostępniania zasobów oraz baz danych zielnikowych, archiwów botanicznych i bibliograficznych, szczególnie istotnych w zakresie badań dotyczących bioróżnorodności. Bazy mają charakter ogólnodostępny i służą zarówno badaniom naukowym, jak i celom edukacyjnym.

3. Międzynarodowe konsorcjum badawcze w ramach projektu „Conserving the endemic flora of the Carpathian region”.

Powołane w 2018 roku. Konsorcjum tworzą The Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania) oraz Plant Science and Biodiversity Centre, Slovac Academy of Sciences (Słowacja), Institute of Biological Research, Cluj-Napoca (Rumunia), A. Borza” Botanical Garden Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, (Rumunia), Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN (Polska), Herbarium and Development of Botany, Charles University, Prague, (Czechy) i Centre National de Recherche Scientifique University LECA, Université Grenoble-Alpes, Grenoble, (Francja).

1. Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych w Krakowie (od 2016 r.)

2. Umowa z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Umowa została zawarta w 2018 r. w celu prowadzenia współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze badawczo-rozwojowym oraz dydaktycznym. 
           
6. Umowa z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie

Umowa została zawarta w 2014 w celu prowadzenia badań naukowych z zakresu systematyki, fitogeografii, geobotaniki roślin i mykobioty grzybów, paleobotaniki, różnorodności flor współczesnych oraz ekologii i ochrony środowiska dla poznania historii Ziemi i historii zmian klimatu w rejonie powstawania złóż węgla brunatnego w Zagłębiu Bełchatowskim.

7. Umowa z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie

Umowa zawarta w 2018 w celu prowadzenia współpracy w obszarach: realizacji prac naukowo-badawczych, wykonywania ekspertyz, konsultacji ora, transferu wiedzy.

8. Umowa z Centrum Badawczo-Produkcyjnym „ALCOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Umowa zawarta w 2017 r. w celu prowadzenia współpracy oraz wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie tematu: Ochrona przyrody w obszarach silnie zurbanizowanych.

9. Porozumienia o współpracy naukowej z:

 • Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie zawarte w 2016 r.,
 • Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu zawarte w 2016 r.,
 • Interdyscyplinarnym Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych w Krakowie zawarte w 2016 r.
 • Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Warszawie zawarte w 2017 r..
 • Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawarte w.2018 r.
 • Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki – Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej w Krakowie zawarte w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                              

10. Umowa – konsorcjum z jednostkami naukowymi dotycząca współpracy w ramach realizacji wspólnych projektów:

 • z Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, zawarte w 2016 r. – w ramach projektu pt. „Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutrie japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby.”, kierownik projektu dr hab. A. Stefanowicz.

 11. Porozumienia o współpracy ze szkołami:

 • z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie zawarte w 2014 r.
 • ze Szkołą Podstawową Nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie zawarte w 2011 r.