Ważniejsze wyniki badań podstawowych

  • Badania różnorodności organizmów świata ze szczególnym naciskiem na procesy mikroewolucji, w tym specjacji, pozwoliły opisać 34 nowe dla nauki rodzaje i gatunki. Taksony współczesne (np. z Boliwii, Tajlandii i Filipin), w tym: 2 gat. mchów; 1 rodz. oraz 6 gat. glonów i 2 sinic; 2 gat. grzybów, 4 gat. porostów, 4 rodz. oraz 13 gat. grzybów naporostowych. Opisano też 5 nowych taksonów kopalnych tj. 2 rodz. i 2 gat. roślin jurajskich oraz 1 gat. grzyba z pliocenu, co podkreśla potencjał poznawczy tych badań.

(Działalność statutowa - tematy I.2; II.8; II.10; II.18; II.22; IV.1; V.2; granty - 2013/11/D/NZ8/03274; 2017/25/B/ST10/01273; współpraca zagraniczna - Boliwia, Benin, Brazylia, Hiszpania, Węgry, USA)

  • Badania reakcji roślin na współczesne zmiany klimatyczne. Analiza przyrostów rocznych świerków w Karpatach wykazała, że wcześniejszy, korzystny wpływ ocieplenia klimatu, stymulujący wzrost drzew we wszystkich lokalizacjach, w ostatnim czasie zaczął słabnąć. Znaczenie gradientów wysokości n.p.m. dla wrażliwości temperaturowej wzrostu drzew zmniejszyło się w XX wieku, a najbardziej wysunięte na południe i najniżej leżące stanowiska zaczęły wykazywać oznaki stresu związanego z niedoborem wody.

(Działalność statutowa – temat III.8; grant – POIR.04.04.00-00-5F85/18-00; współpraca zagraniczna – Szwajcaria, USA)

  • Badania holoceńskiej aktywności pożarowej w Europie środkowej i wschodniej. W oparciu o dane palinologiczne oraz o zmiany koncentracji mikrofrakcji spalonych tkanek w osadach wykazano, że poziom zalesienia terenu i skład zbiorowisk był konsekwentnie najsilniejszym czynnikiem decydującym o spalaniu biomasy w przeszłości. Klimat był ważnym czynnikiem, w szczególności we wczesnym holocenie.

(Działalność statutowa – temat VI.4; współpraca zagraniczna – Niemcy)

 

Badania naukowe o znaczeniu ogólnospołecznym

  • Opracowano kluczowy dla badań nad bioróżnorodnością nowy wykaz roślin naczyniowych Polski i uaktualnioną informację na temat statusu każdego z nich we florze.
  • Uzupełniono dane florystyczne z Kotliny Sądeckiej opracowując florę Nowego Sącza. Wśród 814 taksonów roślin naczyniowych, potwierdzono tam obecność 47 gatunków inwazyjnych. Wykazano ubożenie flory synantropijnej miasta przejawiające się zanikiem 68 taksonów przy równoczesnym pojawieniu się 14 nowych w ostatnim dwudziestoleciu.                                        

(Działalność statutowa – temat I.1)

  • Zoptymalizowano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej umożliwiającej oznaczanie trzech toksyn sinicowych w trakcie jednej analizy. Opracowano metodę oznaczania lyngbyatoksyny i przetestowano stabilność tej cząsteczki pod wpływem np. : szerokiego zakresu pH, temperatury, promieniowania UV. Badania mają zastosowanie ochronie wód, w analizach poziomu i źródeł zanieczyszczenia zbiorników gospodarczych i

(Działalność statutowa – temat II.13)

 

Badania naukowe o potencjalnym znaczeniu gospodarczym

  • Udowodniono skuteczność zastosowania potrójnych ogniw galwanicznych z Zn i Cu w celu zabezpieczenia powierzchni użytkowych przed rozwojem grzybów. Znalazły zastosowanie w produkcji farb.
  • Opracowano koncepcję uniwersalnego, dwufazowego podłoża mikrobiologicznego, stymulującego wzrost mikroorganizmów, w tym ekstremofilnych, pod kątem możliwości ich wykorzystania w biotechnologii [badania o potencjale patentowym].

(Działalność statutowa – temat II.17; współpraca z przedsiębiorstwem: z Centrum badawczo-produkcyjnym "Alcor" sp. z o.o., Opole reprezentowanym przez dr. inż. W. Spisaka)

  • Opracowano sposób wytwarzania biodegradowalnego materiału termoizolacyjnego w oparciu o wióry drzewne z buka, jodły i świerka z wykorzystaniem szczepu grzyba Schizophyllum commune. Zoptymalizowano uzyskanie różnej wielkości prób z użyciem tego grzyba i wykorzystaniem pelletu z buraków cukrowych.

(Inne tematy działalności naukowej – współpraca z Politechniką Krakowską)