PBJPOLISH BOTANICAL JOURNAL

is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

All papers are considered by at least two reviewers. Polish Botanical Journal is issued twice per year. The two issues form one annual volume. 

Monographs and more comprehensive papers longer than 60 printed pages are published in a companion series, Polish Botanical Studies. 

This journal was founded in 1953 as Fragmenta Floristica et Geobotanica, continued from 2001 onwards as Polish Botanical Journal.

 POLISH BOTANICAL JOURNAL


ACTAACTA PALAEOBOTANICA is an international journal publishing high quality contributions to palaeobotany and palynology. It is the only journal in Central and Eastern Europe focused on all fields of palaeobotanical and palynological investigations and publishes original palaeobotanical, palaeoecological, palaeophytogeographical, palynological, and archaeobotanical papers in addition to monographs, comprehensive review and discussion articles and book reviews. The journal is open to contributors from all over the world. 
It is published regularly with one volume per year each comprising two numbered parts, printed in June (No. 1) and in December (No. 2). The language of the journal is English. All manuscripts to be published in the journal are peer reviewed by at least two referees, and after acceptance of corrected manuscripts printing time is only approximately 6 months. 

Acta Palaeobotanica is now an open access journal and currently abstracts and full text of the articles in the PDF format beginning from volume 1 (1960) are freely accessible onwards here.
The internet service also provides catalogues for volumes and supplements published since 1960 and includes information on ordering forms of printed copies.

The journal is indexed in: AGRO-LIBREX Database, Biological Abstracts (Thomson Reuters™), BIOSIS Previews® (Thomson Reuters™), CAB Abstracts, DOAJ, e-journals.org (part of WWW Virtual Library), GeoRef, Index Copernicus, Polish Scientific Journals Contents (Life Sciences), SCImago Journal & Country Rank, SCOPUS (Elsevier B.V.), Thomson Reuters Master Journal List (Thomson Reuters™), GEOBASE™ Geographical & Geological Abstracts, Zoological Records® (Thomson Reuters™).

ACTA PALAEOBOTANICA


Fragmenta Floristica et Geobotanica PolonicaFRAGMENTA FLORISTICA et GEOBOTANICA POLONICA - Czasopismo wydawane od 1994 r. przez IB PAN, wyodrębnione z serii "Fragmenta Floristica et Geobotanica". Ukazuje się jako rocznik w formacie B5 i objętości ok. 400 str. Pierwotna nazwa "Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica" (ISSN - 1233-0132), zmieniona od rocznika VII. Prócz zeszytów regularnych wydawane są również okazjonalnie Suplementy. Od 2004 r. ukazuje się dwa razy w roku (w maju i listopadzie).

 

FRAGMENTA FLORISTICA et GEOBOTANICA POLONICA 

 

 

PBJPOLISH BOTANICAL JOURNAL

is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

4 marca 2021

Retencja soli przez system ochrony roślin „ODSALAX” na stronie Komisji Europejskiej

Zimowe odladzanie dróg i chodników wiąże się z wprowadzaniem do środowiska dużej ilości chlorku sodu, który działa szkodliwie na gleby, wody gruntowe oraz wzrost roślin. Innowacyjne maty wynalezione przez Centrum Badawczo-Rozwojowe ALCOR Sp. z o.o.  z Opola przy udziale Instytutu Botaniki PAN absorbują znaczną ilość fitotoksycznej soli, chroniąc zieleń miejską. Na system „ODSALAX” składa się  biodegradowalny, naturalny absorber z odpowiednio spreparowanych zrębków wierzby wiciowej Salix viminalis L.  oraz tace ochronne rozkładane zimą np. wokół drzew. System wykorzystuje naturalną zdolność wierzby do wchłaniania solanki i zatrzymywania soli, co zostało udokumentowane w warunkach rzeczywistych. W ostatnim czasie informacje o systemie zostały zaprezentowane na stronie Komisji Europejskiej.

Link:  CZYTAJ DALEJ...


23 lutego 2021

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Mycologia

Ważną rolą naszego Instytutu na rzecz środowiska naukowego jest aktywny wkład w tworzenie międzynarodowego systemu publikacyjnego. Poza wydawaniem dwóch czasopism o międzynarodowym zasięgu, nasi pracownicy służą swoim doświadczeniem w redakcjach wielu czasopism naukowych. Miło nam poinformować, że Anna Ronikier, mykolog z Grupy Biogeografii Molekularnej i Systematyki, została wybrana do Rady Redakcyjnej czasopisma MycologiaMycologia to oficjalny periodyk Amerykańskiego Towarzystwa Mykologicznego (Mycological Society of America) i jedno z najważniejszych mykologicznych czasopism, o ponad stuletniej tradycji. Nominacja Anny Ronikier została zaakceptowana przez Radę Amerykańskiego Towarzystwa Mykologicznego na najbliższą, trzyletnią kadencję (2021–2023).

Editorial board


18 lutego 2021

Uwaga! Nowy konkurs na stanowisko asystenta!

Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą konkursową na  stanowisko naukowe asystenta w Grupie ewolucji i interakcji organizmalnych IB PAN

WIĘCEJ INFORMACJI ...


9 lutego 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 24 lutego 2021 roku (środa), o godz. 1000 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriany Kaczmarczyk.

Tytuł rozprawy:

Oddziaływanie wysokich dawek kadmu na halofit Mesembryanthemum crystallinum L. w zależności od typu metabolizmu fotosyntetycznego

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski - Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

Promotor pomocniczy: dr Michał Nosek - Instytut Biologii, Katedra Genetyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Godzik – Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

                    dr hab. Aneta Słomka – Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

                     
Rozprawa znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, ul. Lubicz 46

Transmisja publicznej obrony odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do obrony: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 24.02.2021


Chęć udziału w obronie należy zgłaszać w Biurze Planowania Badań i Organizacji

do p. Ireny Galiv (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 12-424-17-35) do dn. 22.02.2021r.

Streszczenia i recenzje pracy zostały zamieszczone na stronie BIP IB PAN 


4 lutego 2021

Seminarium IB PAN

Zapraszamy na Seminarium IB PAN, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 1000 w formie zdalnej.

Link do Seminarium: Seminarium IB PAN 09.02.2021

Referat pt. "Oddziaływanie wysokich dawek kadmu na halofit Mesembryanthemum crystallinum L., w zależności od typu metabolizmu fotosyntetycznego" wygłosi mgr Adriana Kaczmarczyk 


3 lutego 2021

Lasy na lessach Małopolski: rekonstrukcja na podstawie archeologicznych węgli drzewnych

Działalność człowieka polegająca na zbieraniu opału wokół osad może służyć do rekonstrukcji lasów rosnących w najbliższym sąsiedztwie siedzib ludzkich nawet po upływie tysiącleci. Wynika to z założenia, że opał zbierany był często, niemal codziennie, a głównymi czynnikami wpływającymi na jego wybór były dostępność i łatwość transportu do osady. Wydaje się, że duże znaczenie miało również zbieranie drewna o jak najmniejszej wilgotności. Z tych powodów duży udział w drewnie opałowym mógł mieć chrust zbierany pod okapem drzew, który przynoszony systematycznie do osady mógł stanowić dobrą reprezentację  lokalnej roślinności. 

Próbę rekonstrukcji zbiorowisk leśnych rozwijających się na terenach lessowych Małopolski w okresie od początku neolitu do środkowego okresu epoki brązu podjęła dr Magdalena Moskal-del Hoyo podsumowując wieloletnie badania resztek drewna opałowego, znalezionych w wypełniskach obiektów archeologicznych pochodzących z 79 stanowisk. Węgle drzewne z najstarszych osad neolitycznych wskazują, że w czasach pojawienia się pierwszych społeczności rolniczych, ponad 7 tys. lat temu, na terenach o pokrywie lessowej znajdujących się w sąsiedztwie cieków wodnych lokalnie występowały lasy liściaste z dominacją dębów, w typie świetlistych dąbrów i/lub wielogatunkowych lasów liściastych zbliżonych do grądów, choć zasadniczo bez grabu (z racji jego późniejszej migracji). Duży udział sosny wskazuje, że lokalnie mogły też rozwijać się bory mieszane sosnowo-dębowe. Późni holoceńscy migranci tj. grab, buk i jodła, pojawiają się w materiałach z początku epoki brązu (pierwsza połowa II-go tysiąclecia BC), niemniej jednak, początkowo zyskują większy udział jedynie na stanowiskach karpackich i tych położonych na prawobrzeżu Wisły. 

Link do artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618220307692


25 stycznia 2021

Jak dzisiaj badamy wahania klimatu sprzed ok 200 milionów lat?

Artykuł opublikowany w prestiżowym periodyku Earth Science Reviews jest wielodyscyplinarną analizą zmian zachodzących w systemie ziemskim (cyklu węglowym, parametrach klimatycznych, zmianach poziomu morza, szacie roślinnej) na przestrzeni istotnych dla historii planety ok. 30 milionów lat, obejmujących późny trias i wczesną jurę. Badania przeprowadzono na podstawie kompletnego zapisu geologicznego z wiercenia Kaszewy w centrum Polski. Uzyskane dane dotyczące cyklu węglowego w systemie atmosferycznym porównano z podobnie ciągłym zapisem z wiercenia Mochras w Wielkiej Brytanii, co pozwoliło na wiarygodną korelację stratygraficzną profilu z Polski, zawierającego nieliczne skamieniałości przewodnie, z bogatym w amonity profilem brytyjskim. Głównym, nowym dla nauki osiągnięciem pracy jest stwierdzenie statystycznie istotnej zależności (wyrażonej równaniem matematycznym) między zawartością lądowej materii organicznej a wartościami izotopowymi węgla. Zależność ta była warunkowana tempem rozkładu lądowej materii organicznej (z kluczową rolą grzybów), które zależało w zasadniczym stopniu od temperatury. To pozwoliło z kolei na interpretację zmian temperatur powietrza w długim okresie czasu geologicznego. Zmiany temperatur wynikały ze zmian stężenia dwutlenku węgla w triasowej i jurajskiej atmosferze, ich mechanizm był związany z wulkanizmem i cyklami orbitalnymi Ziemi. Zmiany stężenia dwutlenku węgla zostały także niezależnie potwierdzone w analizie aparatów szparkowych roślin. Więcej o badaniach przeprowadzonych z udziałem dr hab. Marii Barbackiej (IB PAN): doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103383


22 stycznia 2021

Piszą o naszych badaniach!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o badaniach dr hab. Flurina Babsta (IB PAN) dotyczących roli, jaką lasy odgrywają w pochłanianiu dwutlenku węgla i znaczeniu tego procesu w polityce przeciwdziałania obecnym zmianom klimatu. Badania realizowane w ramach projektu finansowanego przez Fundację w programie Homing, CZYTAJ DALEJ ...

DOI:https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.10.0

 


18 grudnia 2020

Po drewnie ich poznacie….mazurscy łowcy-zbieracze z epoki kamienia wykorzystywali drewno o niskich właściwościach mechanicznych

Odpowiedź na pytanie czy społeczności epoki kamienia eksploatowały lokalne zasoby drewna jest oczywista, natomiast szereg zagadnień wymaga szczegółowych badań paleobotanicznych. Wśród nich wymienić można następujące kwestie: jakie gatunki drewna wybierały grupy przedrolnicze zamieszkujące konkretny teren; czy stosowały selekcję związaną z mechanicznymi walorami drewna; do jakich celów wykorzystywały surowiec drzewny o określonych cechach.

Idealnym obiektem do analizy zagadnień paleośrodowiskowych, dotyczących działalności słabo nam znanych Zedmarczyków, okazało się stanowisko torfowe w Szczepankach koło Wydmin. Po upływie tysiącleci, nasze badania pozwoliły przyjrzeć się życiu mieszkańców śródjeziornej wyspy na nieistniejącym już dzisiaj jeziorze. Zedmarczycy mieszkali na Mazurach od ok. 4500 do ok. 2800 cal. BC (post-Zedmar)  i zapoczątkowali wytwarzanie ceramiki oraz nowy styl osadnictwa i gospodarki. Badania pogrzebanych w torfie i osadzie jeziornym resztek roślin, w których zapisana jest historia gospodarki dawnych mieszkańców, wykazały, że szczególnym zainteresowaniem ludności kultury Zedmar, trudniących się głównie polowaniami na zwierzynę, rybołówstwem i zbieractwem, cieszyło się drewno niezbyt trwałe, o średnich lub niskich właściwościach mechanicznych, ale łatwo rozszczepialne, elastyczne, lekkie, wodoodporne i podatne na obróbkę. 

Z wynikami wspólnych badań zespołu archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanego przez dr Witolda Gumińskiego oraz pracowników Instytutu Botaniki PAN - Agnieszki Wacnik i Katarzyny Cywy, można się zapoznać pod adresem:
CZYTAJ DALEJ ...
 


04 grudnia 2020

Seminarium IB PAN

Zapraszamy na Seminarium IB PAN, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w formie zdalnej.

Link do Seminarium IB PAN: Seminarium IB PAN 08.12.2020  

Podczas Seminarium wygłoszone zostaną trzy referaty:

"Czy pojedynczy gatunek może mieć szczególne znaczenie na obszarze o wysokiej bioróżnorodności? Lobariella pallida jako rezerwuar bogactwa grzybów naporostowych w Andach tropikalnych" dr hab. A. Flakus

„Taksonomia, paleoekologia, kalibracje molekularne: czy potrzebne są badania kopalnych grzybów?” dr hab. G. Worobiec

„Endofity Riccia sorocarpa” dr Cykowska-Marzencka    


3 grudnia 2020

Cylindrospermopsyna zagrożeniem dla ludzkiej skóry!

Ukazała się publikacja, która jest pierwszym naukowym opisem wpływu substancji pochodzenia sinicowego - cytotoksycznej cylindrospermopsyny (CYN), a także neurotoksycznej anatoksyny-a (ANTX-a) na komórki ludzkiej skóry. Badania potwierdziły silne, szkodliwe działanie wspomnianych związków względem ludzkich keratynocytów. Ponadto zweryfikowano także stopień bioaktywności produktów dekompozycji CYN, w odniesieniu do badanych komórek. Wykazano, że zarówno CYN jak i produkty jej dekompozycji, powodują hamowanie proliferacji oraz zdolności do migracji ludzkich keratynocytów. Przeciwnie, narażanie komórek ludzkiego naskórka na oddziaływanie ANTX-a nie wywoływało podobnych reakcji. Z przyjemnością prezentujemy nową publikację pracownika Instytutu, dr Michała Adamskiego, będącą pokłosiem jego doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.142670


27 listopada 2020

Nasi doktoranci zwycięzcami konkursu! 

Podczas IV Konferencji Doktorantów PAN, która miała miejsce on-line w dn. 23.11.2020 r,  odbył się konkurs na najlepsze prezentacje popularnonaukowe wygłoszone przez doktorantów każdego z pięciu Wydziałów PAN. O wygranej decydowały głosy wszystkich uczestników Konferencji. W Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych zwyciężyli doktoranci naszego Studium i Szkoły Doktorskiej.

I miejsce – Marcin Wiorek z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, z prezentacją pt. „Syntomini, czyli z Afryki na Madagaskar i z powrotem” w której przedstawił swoje badania nad rewizją taksonomiczną rodzaju Thyrosticta w kontekście kolonizacji Madagaskaru i rekolonizacji Afryki przez przedstawicieli plemienia Syntomini.

II miejsce – Edyta Mazur, z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, z wystąpieniem pt. „Integrative taxonomy in the classification of neotropical Lecanora species (lichenized fungi) from Bolivia”, w którym zaprezentowała połączenie różnych technik badawczych pozwalających na rozwikłanie taksonomicznych zagadek w badaniach nad ewolucją rodzaju Lecanora.

Serdecznie gratulujemy!

„Syntomini, czyli z Afryki na Madagaskar i z powrotem”

„Integrative taxonomy in the classification of neotropical Lecanora species (lichenized fungi) from Bolivia”


25 listopada 2020

Wyróżnienie w konkursie „Instytut po 1000kroć najlepszy”

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie zajął drugie miejsce w konkursie organizowanym przez Radę Samorządu Doktorantów PAN – „Instytut po 1000kroć najlepszy”. Celem konkursu było wyłonienie Instytutu Polskiej Akademii Nauk, który nie tylko wykazuje wysokie osiągnięcia naukowe, ale również stwarza najlepsze warunki do prowadzenia prac badawczych oraz kształcenia doktorantów. 

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Udział w konkursie zawdzięczamy zaangażowaniu doktorantki IB PAN mgr inż. Edyty Mazur, która przygotowała poster.

Składamy też serdeczne gratulacje Instytutowi Fizyki Jądrowej PAN za zajęcie pierwszego miejsca.

Link do strony konkursu: CZYTAJ DALEJ...

POSTER PROMUJĄCY IB PAN


24 listopada 2020

Nowy interdyscyplinarny projekt badawczy w Instytucie

W rozstrzygniętym kilka dni temu konkursie OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki został przyznany grant na realizację w naszym Instytucie projektu badawczego pt. „Paleogenomika refugiów środkowoeuropejskich: dynamika flory arktyczno-alpejskiej w czasie i przestrzeni pomiędzy strefą polarną a umiarkowaną”. Projekt będzie prowadzony przez Michała Ronikiera i Tomasza Suchana (Grupa Biogeografii Molekularnej, Zakład Roślin Naczyniowych), we współpracy z Agnieszką Wacnik z Zakładu Paleobotaniki. Ze streszczeniem jego założeń można zapoznać się pod linkiem: 
CZYTAJ DALEJ ...


24 listopada 2020

W hołdzie Patronowi

Z okazji 50-tej rocznicy śmierci profesora Władysława Szafera wybitnego botanika, twórcy i pierwszego dyrektora Instytutu Botaniki PAN, noszącego od 1986 roku imię swojego założyciela, w geście pamięci o wielkości myśli, idei i zasług Profesora dla nauki, w dniu 5 listopada br. odbyła się w naszym Instytucie Sesja Naukowa, pt. „Władysław Szafer (1886-1970)  -  organizator nauki, botanik, współtwórca ochrony przyrody”. Spotkanie zakończyło się złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową wmurowaną obok wejścia do Instytutu, poświęconą Profesorowi. 

W rocznicę śmierci założyciela Instytutu, w dn. 16 listopada pracownicy IB PAN oddali hołd Profesorowi składając kwiaty na Jego grobie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  

Fot. 1


19 listopada 2020

Andy jako „hot spot” różnorodności śluzowców przyśnieżnych

Śluzowce przyśnieżne to grupa protistów glebowych występujących we wszystkich górach świata w mikrosiedliskach na skraju topniejącej pokrywy śnieżnej. Grupa zajmująca się nimi w naszym Instytucie (Anna Ronikier i Paulina Janik), we współpracy z kolegami z Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Madrycie, bada ich różnorodność w południowoamerykańskich Andach – jednym z najsłabiej poznanych pod tym względem obszarów. Analizy skupione na rzędzie Trichiales wykazały nieoczekiwaną różnorodność gatunkową tej grupy taksonomicznej, która na Półkuli Północnej jest bardzo nieliczna w gatunki. W trakcie badań stwierdzono aż 15 gatunków, z których dwa, Hemitrichia crassifila Perichaena patagonica opisano jako nowe dla nauki – są one prawdopodobnie endemitami andyjskimi. Najnowsza praca wraz z wynikami wcześniejszych badań pokazuje, że Andy stanowią wyjątkowy obszar różnorodności gatunkowej śluzowców przyśnieżnych.

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: ARTYKUŁ 1..., a także ARTYKUŁ 2 ...


06 listopada 2020

Seminarium IB PAN

Zapraszamy na Seminarium IB PAN, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w formie zdalnej.

Link do Seminarium IB PAN:

Seminarium IB PAN 10.11.2020   

Podczas Seminarium wygłoszone zostaną dwa referaty:

“Lichen symbiosis in high-mountain fresh-water habitats of the Bolivian Andes” („Symbiozy porostowe w wysokogórskich siedliskach słodkowodnych Andów boliwijskich” dr P. Rodriguez de Flakus (Zakład Roślin Naczyniowych)

„Co decyduje o zmienności owocowania w przestrzeni i czasie?” dr hab. M. Żywiec (Zakład Ekologii)


04 listopada 2020

Porosty mogą selektywnie wybierać partnera do symbiozy

Pracownicy naszego Instytutu wzięli udział w badaniach, które sugerują, że dobór partnerów w symbiozie porostowej może nie być przypadkowy. Naukowcy odkryli, że glony z rzędu Trentepohliales, będące częstym fotobiontem w tropikalnych symbiozach porostowych, są częstokroć przywiązane do konkretnego partnera grzybowego.  

CZYTAJ DALEJ  ...


28 października 2020

Zagadka bibliograficzna dzieła Hugona Zapałowicza rozwiązana

Dzięki badaniom dr hab. Beaty Paszko i współpracowników z IB PAN  ustalono daty publikacji poszczególnych części dzieła pt.: Conspectus florae Galiciae criticus – Krytyczny przegląd roślinności Galicyi autorstwa Hugona Zapałowicza (1852‒1917), wydanego w trzech różnych formach w latach 1904–1914. 30-częściowa seria publikacji ukazała się w czasopiśmie Rozprawy..., wyciągi/abstrakty ukazały się w czasopiśmie Bulletin... . Kompilacja pierwszych dwudziestu jeden części seryjnej publikacji została wydana w formie 3-tomowego wydania zbiorczego. Hugo Zapałowicz opisał w tym dziele wiele nowych taksonów środkowoeuropejskiej flory: 94 gatunki i mieszańce, 10 podgatunków i ponad 2000 taksonów niższej rangi. W związku z równoległym ukazywaniem się wymienionych publikacji, opisy większości nowych taksonów zostały opublikowane dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie, bez wskazania miejsca pierwszej publikacji. Ze względów nomenklatorycznych istotne jest, kiedy i gdzie nazwa taksonu została opublikowana po raz pierwszy. Z efektami pracy można się zapoznać na stronie czasopisma Phytokeys CZYTAJ DALEJ ...


26 października 2020

Seminarium IB PAN

Zapraszamy na Seminarium IB PAN, które odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w formie zdalnej.

Link do Seminarium IB PAN: Link do seminarium instytutowego 27.10

Podczas Seminarium Dr hab. Maria Barbacka wygłosi referat pt. "Co jadły polskie dinozaury? Jak słabe trawienie dinozaurów przyczyniło się do rozwoju paleobotaniki i paleozoologii".


21 października 2020

Wymarłe? A jednak nie! Zaskakująca historia dwóch gatunków mchów wodnych

Mokradłosz wielkolistny Calliergon megalophyllum oraz sierpowiec brudny Drepanocladus sordidus, dwa mchy wodne uznawane za wymarłe na terenie Czech, zostały odnalezione po ponad 100 latach w Kotlinie Trzebońskiej, będącej ostoją reliktów lodowcowych. Natrafił na nie Łukasz Krajewski z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w jednym z tamtejszych stawów (Ptačí blato) i póżniej na innym stanowisku Vítězslav Plášek z Uniwersytetu Ostrawskiego wraz z Lubomírem Adamcem z Czeskiej Akademii Nauk. Ich oznaczenia potwierdził wybitny briolog z naszego Instytutu - prof. Ryszard Ochyra. Prace te zaowocowały wspólną publikacją z mgr Martą Saługą (również z IB PAN), której wyniki sekwencjonowania DNA znalezionych okazów potwierdziły to wyjątkowe odkrycie.

W artykule, oprócz analiz morfologicznych i molekularnych, podjęto dyskusję kwestii zmian środowiskowych, które zachodziły w przeszłości w obrębie wybranych zbiorników wodnych. Dzięki temu, określono możliwe przyczyny powstania aktualnych zasięgów tych rzadkich mchów wodnych, które według autorów powinny być zaklasyfikowane jako gatunki krytycznie zagrożone w Czechach.

CZYTAJ DALEJ ...  


19 października 2020

Nowa organizacja pracy w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN w związku z objęciem miasta Krakowa czerwoną strefą wynikającą z zagrożenia wirusem SARS CoV-2

CZYTAJ DALEJ ...


16 października 2020

(Nie)zwykłe jezioro z miocenu Bełchatowa

W trakcie badań „złóż skamieniałości” z Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, pracownicy IB PAN odkryli pierwsze na świecie przedczwartorzędowe chitynowe szczątki słodkowodnych skorupiaków - wioślarek (Cladocera). Znaleziono je „przy okazji” badań kopalnych liści, mikroszczątków roślin oraz glonów, prowadzonych od szeregu lat przez dr hab. Elżbietę Worobiec i dr hab. Grzegorza Worobca. Skamieniałości są pozostałością liczącego kilkanaście milionów lat kopalnego jeziora oraz otaczającej go bujnej roślinności lasu łęgowego doliny rzecznej, rozwijającej się w warunkach klimatu podzwrotnikowego. Praca dokumentująca omawiane unikatowe stanowisko paleontologiczne ukazała się w czasopiśmie Scientific Reports: CZYTAJ DALEJ ... 


12 października 2020

Andyjskie porosty z rodziny granicznikowatych źródłem nieznanej różnorodności biologicznej

Mimo iż w skali globalnej Andy stanowią najbogatsze centrum różnorodności biologicznej, mikroorganizmy występujące w tym paśmie górskim są wciąż słabo poznane. W ramach badań grzybów pasożytujących na plechach porostów z rodzaju Lobariella, stwierdzono na tym obszarze nową dla nauki rodzinę, trzy nowe rodzaje i 13 nowych gatunków. Badania genetyczne pozwoliły również ustalić pozycje filogenetyczne nowo odkrytych gatunków, jak również ujawniły, że przedstawiciele enigmatycznego rodzaju Cornutispora są w rzeczywistości anamorfami gatunków szeroko rozprzestrzenionego rodzaju Spirographa CZYTAJ DALEJ...


09 października 2020

Seminarium IB PAN

Zapraszamy na Seminarium IB PAN, które odbędzie się w dniu 13 października 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w formie zdalnej.

Link do Seminarium online: Seminarium IB PAN 13.10.2020 r.

Podczas Seminarium Dr Joanna Lenarczyk  wygłosi referat pt. "Postępy badań nad systematyką zielenic z rodzaju Pediastrum sensu lato" 


08 października 2020

„Porosty w korytach potoków w polskich Karpatach Zachodnich” – nowa monografia zrealizowana w ramach programu „Doskonała Nauka”

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się nowa monografia pt. ”Porosty w korytach potoków w polskich Karpatach Zachodnich”, której autorem jest Natalia Matura. Jest to pierwsze w Polsce opracowanie poświęcone tego typu porostom i ekologicznym uwarunkowaniom ich występowania. Monografia zawiera najnowsze dane na temat aktualnego składu gatunkowego i rozmieszczenia porostów w potokach górskich na badanym obszarze.

Na realizację tego projektu Instytut Botaniki otrzymał w 2020 roku dofinansowanie w ramach  programu  „Doskonała Nauka” (moduł „Wsparcie monografii naukowych”) ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tekst monografii jest dostępny również w formie elektronicznej (plik PDF) w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC)


08 października 2020

Uwaga! Nowe konkursy na stanowisko asystenta!

Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą konkursową na dwa stanowiska naukowe asystenta w Instytucie:

Konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Mykologii CZYTAJ DALEJ ...

Konkurs na sanowisko Asystenta w Zakładzie Ekologii CZYTAJ DALEJ ...


05 października 2020 

Wysokogórski mak Papaver occidentale - historia i perspektywy rzadkiego gatunku alpejskich piarżysk

Papaver occidentale należy do grupy maków alpejskich i rośnie wyłącznie w Prealpach Zachodnich (Szwajcaria i Francja), w izolowanych siedliskach wapiennych piarżysk wysokogórskich. Analizy genetyczne jego wszystkich znanych populacji wykazały obecność kilku odrębnych grup genetycznych, których rozmieszczenie sugeruje skomplikowaną historię gatunku – mógł on przetrwać okres maksimum ostatniego zlodowacenia zarówno u podnóży Alp jak i w refugiach w obrębie zlodowaconych gór. Z kolei modelowanie potencjalnych siedlisk maku, oparte na szczegółowych danych zebranych w terenie, wskazuje jego duże zagrożenie związane z globalnym ociepleniem. Badaniom tego rzadkiego, endemicznego gatunku poświęcony był niedawny projekt prof. G. Kozlowskiego z Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), realizowany we współpracy z Michałem Ronikierem, pracownikiem naszego Instytutu specjalizującym się w badaniach bioty wysokogórskiej.

 Więcej informacji w publikacjach: Publikacja 1  CZYTAJ DALEJ ... , Publikacja 2 CZYTAJ DALEJ ... oraz na stronie: CZYTAJ DALEJ...


02 października 2020 

MNiSW pisze o Narodowej Kolekcji Bioróżnorodności Organizmów naszego Instytutu!

Informacje o Narodowej Kolekcji Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN (NKB IB PAN) znalazły się w broszurze „Polska Mapa Infrastruktury Badawczej” promującej 70 najlepszych infrastruktur badawczych w Polsce, opublikowanej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. CZYTAJ DALEJ...

SKRÓT DO BROSZURY ...


01 października 2020 

 Guano nietoperzowe może być świetnym materiałem do badań palinologicznych!

Unikatowe badania mikroszczątków roślin obecnych w osadach z dwóch jaskiń na Jamajce, od dawna zamieszkiwanych przez nietoperze, wykazały, że tego typu materiał może być cennym archiwum danych dotyczących dawnej roślinności. Nietoperze przynosząc pyłek do jaskiń, zarówno przyczepiony do swoich ciał, jak i zawarty w treści przewodu pokarmowego (czyli ten zjedzony wraz z owadami i owocami), stworzyły pokłady guano. Z kolei w sekwencjach pyłkowych uzyskanych z tych osadów zapisały się zmiany użytkowania gruntów i przekształcenia roślinności w pobliżu jaskiń, przypuszczalnie związane z destrukcyjnym wpływem nawiedzających wyspę huraganów. Badania przeprowadziła dr hab. Elżbieta Worobiec z IB PAN, a były one częścią grantu NCN (nr 2011/01/B/NZ8/02988) kierowanego przez prof. Wiesława Bogdanowicza z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Quaternary International. Link do artykułu: CZYTAJ DALEJ ...    


                                                                                                                                                                                                                                                                     28 września 2020 

Co nowego u mikroskopijnych gwiazdoszków? 

W ostatnim czasie dr Joanna Lenarczyk wraz ze współpracownikami z IB PAN opublikowała wyniki badań mikroskopijnych glonów wodnych z gatunku Pseudopediastrum boryanum, bazujących na metodach tzw. taksonomii zintegrowanej i metodach statystycznych. Ich efektem było m.in. opisanie nowego gatunku Ps. oblongum oraz czterech nowych kombinacji: Ps. cornutumPs. forcipatumPs. perforatum i Ps. subgranulatum, i przypisanie im referencyjnych sekwencji DNA. Badania wykazały też, że wartość bioindykacyjna Ps. boryanum sensu lato jest ograniczona z powodu dużej zmienności morfologicznej poszczególnych taksonów, która sprzyja błędnej identyfikacji okazów. Link do artykułu: CZYTAJ DALEJ...

 

 

Archiwum Aktualności 

 

listek7a

Sukces reprodukcyjny osobnika a występowanie lat nasiennych. Czy wzorzec produkcji nasion w czasie ma podłoże genetyczne?

 

  Więcej