Od dnia 1 sierpnia 2018 r. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, bierze udział w realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”.

Projekt OZwRCIN wykonywany jest w ramach 2. osi priorytetowej POPC „E-administracja i otwarty rząd”, działania 2.3 POPC „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” 2014-2020, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Celem projektu jest digitalizacja zasobów nauki dla ich powszechnego udostępnienia i ponownego wykorzystania.

W projekcie uczestniczy 16 instytutów, w tym 15 jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Partnerem wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, a liderem Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Digitalizacja obejmie okazy zielnikowe glonów, mszaków, roślin naczyniowych i okazy z kolekcji grzybów, porostów, śluzowców oraz obiekty paleobotaniczne. W ramach projektu zeskanowana zostanie również część zbiorów bibliotecznych.

 pasek loga EU ozwrcin

Poster
Prezentacja -- IB PAN w OZwRCIN -- kamień milowy
Informacje o projekcie