Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN został wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN znalazła się w gronie 70 strategicznych infrastruktur badawczych, w tym wśród 16 infrastruktur badawczych działających w obszarze nauk biologiczno-medycznych i rolniczych w Polsce. To wyjątkowe wyróżnienie jest wynikiem konkursu przeprowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem było wyłonienie infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej i wysokim potencjale badawczym w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. W konkursie rozpatrzono 146 wniosków, które zostały ocenione przez zespół powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych ekspertów zewnętrznych, krajowych i zagraniczny. 

Docenione przedsięwzięcie opiera się na unikatowych w skali kraju i szeroko rozpoznanych w świecie kolekcjach organizmów (współczesnych i kopalnych) z różnych grup systematycznych gromadzonych i opracowywanych w Instytucie od 65 lat. Zbiory te, pochodzące z wszystkich kontynentów świata o łącznej liczbie numerów inwentarzowych wynoszącej blisko 1,5 mln, zaistniały w świecie naukowym jako zielnik KRAM. Tradycyjnie zbiory te stanowiły dokumentację prowadzonych badań oraz źródło materiałów referencyjnych w opracowaniach dotyczących bioróżnorodności i systematyki organizmów żywych. W związku z rozwojem nowoczesnych technik badawczych (genetycznych, bioinformatycznych, z zakresu genomiki muzealnej i środowiskowej oraz z wykorzystaniem badań izotopowych) możliwe jest wykorzystanie tych tradycyjnych kolekcji w badaniach problemowych dotyczących np. systematyki ewolucyjnej, biogeografii molekularnej (przykładowo badania dróg migracji organizmów strategicznych z gospodarczego punktu widzenia np. roślin inwazyjnych zagrażających naturalnej biocie), bioróżnorodności (szczególnie w aspekcie monitorowania zmian klimatu), ekologii i ochrony przyrody.